Ochrana spracovanie osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Z dôvodu dodanie Vašej objednávky je nutné spracovať niektoré Vaše osobné údaje.

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť RR Online s.r.o. so sídlom  Za Vackovem 8 , 13000  Praha 3, Ič: 03820220, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Praha, oddiel C, vložka  238474  (ďalej len RR Online s.r.o.) zaobchádza dôverne so všetkými osobnými údajmi užívateľov. Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a získané osobné údaje budú uložené, spracované a použité len v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Spracovanie Vašich osobných údajov, je nevyhnutný pre plnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.


Nákup v internetovom obchode RR-Naradie.sk

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze RR Online s.r.o za účelom naplnenia kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok realizovaných v rámci internetového obchodu, kedy spracovanie osobných údajov je nutné, aby spoločnosť RR Online s.r.o. mohla plniť svoje zmluvné povinnosti, vyplývajúce z kúpnej zmluvy (spracovanie objednávky, servisné služby vrátane reklamácie, reakcia na zákazníkovi požiadavky).
Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
Splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia.

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť RR Online s.r.o. potrebuje len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli poskytovať Vami požadované služby, služby spojené s procesom objednávky alebo aby sme Vám mohli pomôcť pri technických problémoch. V tomto rámci môže byť nutné, aby ste nám oznámili nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.


Ďalšie príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát. Zoznam zmluvných partnerov spoločnosti RR Online s.r.o. je k dispozícii na vyžiadanie. Písomnú žiadosť zasielajte na adresu: Midea s.r.o., Veľká okružná 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika, alebo na emailovú adresu info@rr-naradie.sk
Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.


Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Práva dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.


Kontaktné údaje a totožnosť kontrolóra

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť RR Online s.r.o. so sídlom Za Vackovem 8 , 13000  Praha 3 Praha 3, IČO: 03820220, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel C, vložka 238474 . Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: Adresa pre doručovanie
RR Online., Veľká okružná 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika, alebo na emailovú adresu info@rr-naradie.sk

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti RR Online s.r.o. so sídlom Za Vackovem 8 , 13000  Praha 3, IČO: 03820220, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Praha, oddiel C, vložka 238474 (ďalej len RR Online s.r.o) pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná.

Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

Právny základ spracovanie osobných údajov Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"). Účel spracovania osobných údajov Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia. Doba uloženia osobných údajov Čas, počas ktorého budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je neobmedzená od udelenia Vášho súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania). Ďalšie príjemcovia osobných údajov Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu.

Zoznam zmluvných partnerov spoločnosti RR Online s.r.o. je k dispozícii na vyžiadanie.

Písomnú žiadosť zasielajte na adresu: RR Online s.r.o., Veľká okružná 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika, alebo na emailovú adresu info@rr-naradi.sk. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Písomne ​​žiadosť zasielajte na adresu: RR Online s.r.o., Veľká okružná 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika, alebo na emailovú adresu info@rr-naradie.sk Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Kontaktné údaje a totožnosť správcu Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť RR Online s.r.o. so sídlom Za Vackovem 8 , 13000  Praha 3 Praha 3 IČO: 03820220, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Praha, oddiel C, vložka 83434.

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

Adresa pre doručovanie RR-Online., Veľká okružná 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika, alebo na emailovú adresu info@rr-naradi.sk. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

Copyright (c) 2014 Náradie pro dielňu a zahradu www.rr-naradie.sk / Tvorba eshopu: Web Revolution Web Revolution s.r.o.
loading
x